Обяви 2019

Обществена поръчка с предмет:
„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич” по обособени позиции


Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 07.02.2019г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич” по обособени позиции .

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 31.01.2019г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 13.02.2019г. от 11:30 часа в сградата на Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул. ” Христо Смирненски” № 5, стая на директора, етаж 2. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи, публикувани на 31.01.2019г.:


Протокол №2/13.02.2019г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 57/13.02.2019г. на Директора на ДГ № 9 „ Пчеличка“ за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич” по обособени позиции:

Електронен документ, публикуван на 13.02.2019г.:


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3, предл. Последно от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че на 28.02.2019г. от 18:15 ч. в сградата на Детска градина № 9 „ Пчеличка“, стая на директора, етаж 2 на адрес: гр. Добрич, ул. „ Христо Смирненски” № 5, Комисия, назначена със Заповед № 57/13.02.2019г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 9 „Пчеличка“ гр. Добрич по обособени позиции, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 5 ” Масла и мазнини“ от предмета на обществената поръчка между класираните на първо място оферти на участниците „ Тръст- 92“ ЕООД и „ Триада-ГТ“ ООД.

Провеждането на жребия е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

С уважение,
Веселина Иванова
Председател на комисия,
назначена със Заповед № 57/13.02.2019г.
на директора на ДГ № 9 „ Пчеличка”

Електронен документ, публикуван на 27.02.2019г.:


Протоколи ОП доставка на хранителни продукти

Утвърдени от Възложителя Протокол №1/13.02.2019г., Протокол №2/13.02.2019г., Протокол №3/26.02.2019г.  и Протокол № 4/28.02.2019г. от работата на комисия, назначена със Заповед № 57/13.02.2019г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич по обособени позиции”.

Електронни документи, публикувани на 5.03.2019г.: :


Съобщение от 22.03.2019г.

Относно: Провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка за „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич

Електронен документ, публикуван на 22.03.2019г.:


ПРОТОКОЛ
от провеждане на публичен жребий по обособена позиция
№ 2 “Месо и месни продукти” – 25.03.2019г.

Електронни документи, публикувани на 25.03.2019г.:


ДОГОВОРИ
с приложенията към тях по обществена поръчка с предмет доставка на хранителни продукти за ДГ 9 ” Пчеличка” по обособени позиции

Електронни документи, публикувани на 12.04.2019г.:


ОБЯВА
за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема “Училищен плод” и за доставка на мляко и млечни продукти по схема “Училищно мляко”
Електронни документи, публикувани на 3.10.2019г.:


ЗАПОВЕД №25/15.10.2019г.
за избор на заявител по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”, за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години


Всички ел. документи по обществени поръчки за текущата година: