Профил на купувача

Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „Пчеличка“ гр. Добрич”


Детска градина № 9 „Пчеличка“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.01.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „Пчеличка“ гр. Добрич” по обособени позиции, стартирана с обява №135/20.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 04.02.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Детска градина № 9 „Пчеличка“  с адрес гр. Добрич, ул.” Христо Смирненски” №5, етаж 2, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи:


Съобщение за прекратяване на обява за доставка на храни 2020г.


Досие № 2 на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич”

Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:30 часа на 10.02.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич” по обособени позиции, стартирана с обява № 145/ 30.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 14.02.2020 г. от 11:15 часа в сградата на Детска градина № 9 „ Пчеличка“ с адрес гр. Добрич, ул.”Христо Смирненски” № 5, етаж 2, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи 30.01.2020г.:


Провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка за „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич

Електронни документи 10.03.2020г.:


Изменено съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“, на 13.03.2020г.

Електронни документи 13.03.2020г.:


Протокол и приложение на комисията, назначена със Заповед № 70 на 14.02.2020г.


Детска градина № 9 „ Пчеличка“ гр. Добрич: Договори за Обществени Поръчки


Допълнително споразумение към договор № 16 / 06.04.2020г.


Всички ел. документи по обществени поръчки за текущата година: